Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Lepidlá, tmely, silikóny  >  Tekuté a chemické kotvy  >  Ceresit TS 61 Universal polyuretánová pena 750 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Ceresit TS 61 Universal polyuretánová pena 750 ml

-18%

Ceresit TS 61 Universal polyuretánová pena 750 ml
Naša cena
8.69 EUR s DPH 
Ušetríte 1.85 EUR (18%)
Cena pred slevou
10.54 EUR s DPH
Skladom:   1-5 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 8.69 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:63583
EAN:4740008200014
Značka:Henkel Ceresit  (web)
Henkel Ceresit
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Povrch musí byť čistý, bez prachu a mastnoty. Pred použitím nechajte nádobu min. 12 hodín pri izbovej teplote. Potom ju dôkladne pretrepte (približne 15 sekúnd) a nasaďte trysku. Obráťte nádobu hore dnom, stlačte ventil a začnite nanášať penu. Aplikujte pri teplotách od +5 °C. Na odstránenie nevytvrdnutej peny použite čistiaci prostriedok Ceresit PU. Vytvrdnutú penu možno odstrániť len mechanicky. Objem peny sa po vytvrdnutí viac ako zdvojnásobí. Postupujte podľa technického listu. Nedotýkajte sa čerstvej peny.

Upozornenie

Spotrebujte do 12 mesiacov od dátumu výroby (vyznačeného na obale). Skladujte vo vertikálnej polohe pri teplote od +5 °C do +25 °C. Hustota = 0,95-1,1 g/cm3, VOC = 0,16 kg/kg, TOC = 0,66 kg/kg. Pri preprave v kufri auta obalte nádobu látkou, v žiadnom prípade ju neprevážajte v priestore pre cestujúcich. Obsahuje horľavé hnacie plyny. Nádobu neodkladajte.

Ak dôjde ku kontaktu s pokožkou, umyte ju vodou a mydlom a ošetrite regeneračným krémom. V prípade zasiahnutia očí ich približne 15 minút vyplachujte pod tečúcou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití vypláchnite ústa, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade vdýchnutia postihnutú osobu prevezte preč z kontaminovanej oblasti a vyhľadajte lekára. Postupujte podľa pokynov v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Obsahuje izokyanáty. Pozrite si informácie poskytnuté výrobcom. Extrémne horľavý. Škodlivý pri vdýchnutí a požití. Dráždi oči, dýchacie orgány a pokožku. Podozrenie na karcinogénne účinky. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí a kontakte s pokožkou. Škodlivý: nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdýchnutím. Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Môže poškodiť dojčené dieťa. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte výpary. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Tento materiál a jeho obal nevylievajte do kanalizácie, zlikvidujte ho na špeciálnom alebo nebezpečnom zbernom mieste. Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné okuliare alebo štít na tvár. V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte toto označenie). V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Nádoba je pod stálym tlakom: nie je vystavená slnečnému žiareniu a teplotám nad +50 °C. Prázdnu nádobu neprepichujte a nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na horúce predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov vznietenia - Zákaz fajčenia. U osôb precitlivených na diizokyanáty sa pri používaní tohto výrobku môžu vyskytnúť alergické reakcie. Osoby trpiace astmou, ekzémom alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kontaktu s pokožkou. V podmienkach, kde nie je zabezpečená dostatočná ventilácia, by sa tento výrobok nemal používať bez použitia ochrannej masky s vhodným filtrom plynu. Noste rukavice.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Ceresit TS 61 Universal polyuretánová pena 750 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Povrch musí byť čistý, bez prachu a mastnoty. Pred použitím nechajte nádobu min. 12 hodín pri izbovej teplote. Potom ju dôkladne pretrepte (približne 15 sekúnd) a nasaďte trysku. Obráťte nádobu hore dnom, stlačte ventil a začnite nanášať penu. Aplikujte pri teplotách od +5 °C. Na odstránenie nevytvrdnutej peny použite čistiaci prostriedok Ceresit PU. Vytvrdnutú penu možno odstrániť len mechanicky. Objem peny sa po vytvrdnutí viac ako zdvojnásobí. Postupujte podľa technického listu. Nedotýkajte sa čerstvej peny.

Upozornenie

Spotrebujte do 12 mesiacov od dátumu výroby (vyznačeného na obale). Skladujte vo vertikálnej polohe pri teplote od +5 °C do +25 °C. Hustota = 0,95-1,1 g/cm3, VOC = 0,16 kg/kg, TOC = 0,66 kg/kg. Pri preprave v kufri auta obalte nádobu látkou, v žiadnom prípade ju neprevážajte v priestore pre cestujúcich. Obsahuje horľavé hnacie plyny. Nádobu neodkladajte.

Ak dôjde ku kontaktu s pokožkou, umyte ju vodou a mydlom a ošetrite regeneračným krémom. V prípade zasiahnutia očí ich približne 15 minút vyplachujte pod tečúcou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití vypláchnite ústa, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade vdýchnutia postihnutú osobu prevezte preč z kontaminovanej oblasti a vyhľadajte lekára. Postupujte podľa pokynov v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Obsahuje izokyanáty. Pozrite si informácie poskytnuté výrobcom. Extrémne horľavý. Škodlivý pri vdýchnutí a požití. Dráždi oči, dýchacie orgány a pokožku. Podozrenie na karcinogénne účinky. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí a kontakte s pokožkou. Škodlivý: nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdýchnutím. Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Môže poškodiť dojčené dieťa. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte výpary. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Tento materiál a jeho obal nevylievajte do kanalizácie, zlikvidujte ho na špeciálnom alebo nebezpečnom zbernom mieste. Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné okuliare alebo štít na tvár. V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte toto označenie). V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Nádoba je pod stálym tlakom: nie je vystavená slnečnému žiareniu a teplotám nad +50 °C. Prázdnu nádobu neprepichujte a nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na horúce predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov vznietenia - Zákaz fajčenia. U osôb precitlivených na diizokyanáty sa pri používaní tohto výrobku môžu vyskytnúť alergické reakcie. Osoby trpiace astmou, ekzémom alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kontaktu s pokožkou. V podmienkach, kde nie je zabezpečená dostatočná ventilácia, by sa tento výrobok nemal používať bez použitia ochrannej masky s vhodným filtrom plynu. Noste rukavice.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ