Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Riedidlá, rozpúšťadlá  >  Siga Pre Riedidlo S 6001 pre náterové hmoty nanášané striekaním 700 g
Ponúkame iba tovar skladom

Siga Pre Riedidlo S 6001 pre náterové hmoty nanášané striekaním 700 g

-16%

Siga Pre Riedidlo S 6001 pre náterové hmoty nanášané striekaním 700 g
Naša cena
3.1 EUR s DPH 
Ušetríte 0.6 EUR (16%)
Cena pred slevou
3.7 EUR s DPH
Skladom:   10-20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 3.10 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:17793
EAN:8594005701106
Značka:Siga Pro 
Siga Pro
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Zloženie

Hustota výrobku: 0,820 - 0,850 g/cm?.
Nebezpečné látky: toluén, benzínová frakcia (ropná), hydrogenačne odsírená, ťažká.
Nebezpečenstvo požiaru! Horľavá kvapalina I.trieda nebezpečnosti.

Upozornenie

Dráždi pokožku. Škodlivý: nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdýchnutím. Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Možné riziko poškodenia plodu v tele matky. Pri požití je škodlivý, môže spôsobiť poškodenie pľúc. Vdychovanie výparov môže spôsobiť ospalosť a závraty.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov vznietenia - Zákaz fajčenia. Nevdychujte aerosóly. Nevylievajte ho do odtoku. Noste vhodný ochranný odev a rukavice. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade požitia nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu.

Prvá pomoc
Ak obeť dýcha, premiestnite ju na čerstvý vzduch. V prípade kontaktu s pokožkou odstráňte kontaminovaný odev a umyte pokožku vodou a mydlom. V prípade zasiahnutia očí ich vypláchnite prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Siga Pre Riedidlo S 6001 pre náterové hmoty nanášané striekaním 700 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Zloženie

Hustota výrobku: 0,820 - 0,850 g/cm?.
Nebezpečné látky: toluén, benzínová frakcia (ropná), hydrogenačne odsírená, ťažká.
Nebezpečenstvo požiaru! Horľavá kvapalina I.trieda nebezpečnosti.

Upozornenie

Dráždi pokožku. Škodlivý: nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdýchnutím. Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Možné riziko poškodenia plodu v tele matky. Pri požití je škodlivý, môže spôsobiť poškodenie pľúc. Vdychovanie výparov môže spôsobiť ospalosť a závraty.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov vznietenia - Zákaz fajčenia. Nevdychujte aerosóly. Nevylievajte ho do odtoku. Noste vhodný ochranný odev a rukavice. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade požitia nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu.

Prvá pomoc
Ak obeť dýcha, premiestnite ju na čerstvý vzduch. V prípade kontaktu s pokožkou odstráňte kontaminovaný odev a umyte pokožku vodou a mydlom. V prípade zasiahnutia očí ich vypláchnite prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Bezpečnostní list
Související produkty
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ