Hlavná stránka  >  Pranie a upratovanie  >  čistiace prostriedky  >  Prípravky na čistenie  >  Odpady a septiky  >  čističe odpadov  >  Labar Kyselina soľná chlorovodíková 31% technická 500 g
Ponúkame iba tovar skladom

Labar Kyselina soľná chlorovodíková 31% technická 500 g

Labar Kyselina soľná chlorovodíková 31% technická 500 g
Naša cena
2.45 EUR s DPH 
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 2.44 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:40946
EAN:8594027220623
Značka:Labar  (web)
Labar
Popis produktu
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie
  • Používa sa na čistenie, leptanie a iné technické účely.
  • Rozpúšťa kovy (dokonca aj chrómovanie) a vodný kameň.
  • Pri používaní sa uvoľňuje dráždivý chlorovodík, preto sa pri práci musia dodržiavať platné bezpečnostné predpisy.

Chráňte životné prostredie. recyklovateľný obal - po umytí odložte do separovaného odpadu.

Skladovanie
Uchovávajte mimo dosahu detí. skladujte len v originálnych obaloch. skladujte na dobre vetranom mieste. obaly udržiavajte tesne uzavreté. skladujte uzamknuté.

Upozornenie

Nedýchajte plyn/výpar. noste ochranné rukavice/oblečenie a ochranné okuliare/obličajový štít. používajte len vonku alebo v dobre vetranom priestore. po manipulácii dôkladne umyte mydlom a vodou. absorbujte rozliaty materiál, aby ste zabránili jeho poškodeniu. môže byť korozívny pre kovy. spôsobuje vážne poškodenie pokožky a očí. môže spôsobiť poškodenie dýchacích ciest.

Prvá pomoc:
Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Pri vdýchnutí preneste postihnutého na čerstvý vzduch, pri postriekaní odstráňte odev, pokožku umyte vodou a mydlom.

Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Labar Kyselina soľná chlorovodíková 31% technická 500 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie
  • Používa sa na čistenie, leptanie a iné technické účely.
  • Rozpúšťa kovy (dokonca aj chrómovanie) a vodný kameň.
  • Pri používaní sa uvoľňuje dráždivý chlorovodík, preto sa pri práci musia dodržiavať platné bezpečnostné predpisy.

Chráňte životné prostredie. recyklovateľný obal - po umytí odložte do separovaného odpadu.

Skladovanie
Uchovávajte mimo dosahu detí. skladujte len v originálnych obaloch. skladujte na dobre vetranom mieste. obaly udržiavajte tesne uzavreté. skladujte uzamknuté.

Upozornenie

Nedýchajte plyn/výpar. noste ochranné rukavice/oblečenie a ochranné okuliare/obličajový štít. používajte len vonku alebo v dobre vetranom priestore. po manipulácii dôkladne umyte mydlom a vodou. absorbujte rozliaty materiál, aby ste zabránili jeho poškodeniu. môže byť korozívny pre kovy. spôsobuje vážne poškodenie pokožky a očí. môže spôsobiť poškodenie dýchacích ciest.

Prvá pomoc:
Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Pri vdýchnutí preneste postihnutého na čerstvý vzduch, pri postriekaní odstráňte odev, pokožku umyte vodou a mydlom.

Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Bezpečnostní list
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ