Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  záhrada  >  Ochrana a ošetrenie rastlín  >  Hubové choroby Fungicídy  >  AgroBio Zdravé jablko Plus proti múčnatke a chrastavitosti jabloní súprava 5 ošetrení
Ponúkame iba tovar skladom

AgroBio Zdravé jablko Plus proti múčnatke a chrastavitosti jabloní súprava 5 ošetrení

-14%

AgroBio Zdravé jablko Plus proti múčnatke a chrastavitosti jabloní súprava 5 ošetrení
Naša cena
9.92 EUR s DPH 
Ušetríte 1.66 EUR (14%)
Cena pred slevou
11.58 EUR s DPH
Skladom:   5-10 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 9.92 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:1803193
EAN:8595660502404
Značka:AgroBio® Zdravé jablko  (web)
AgroBio® Zdravé jablko
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie

Ako ho používať?

komplexný systém 5 ošetrení

  • ošetrenie - zelený púčik (Scala 10 g / 10 l)
  • ošetrenie - ružové púčiky (Bellis 8 g / 10 l)
  • ošetrenie - kvet (Scala 10 g / 10 l)
  • ošetrenie - pestík do veľkosti lieskového orecha (Bellis 8 g/10 l)
  • ošetrenie - 30 dní po zbere (Bellis 8 g/10 l = proti chorobám skládok)

súprava pre 10 l aplikačnej kvapaliny/ošetrenia

Upozornenie

Prípravok na ochranu rastlín (pre neprofesionálnych používateľov). Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pri požití: ak sa necítite dobre, zavolajte Toxikologické informačné centrum alebo lekára. Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare.Obsah/obal zlikvidujte tak, že ho odnesiete na zberný dvor do sekcie nebezpečného odpadu. Obsahuje 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-ón. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Dodržiavajte návod na použitie, aby ste predišli rizikám pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Škodlivý pri požití. Spôsobuje vážne podráždenie očí.Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: AgroBio Zdravé jablko Plus proti múčnatke a chrastavitosti jabloní súprava 5 ošetrení

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Ako ho používať?

komplexný systém 5 ošetrení

  • ošetrenie - zelený púčik (Scala 10 g / 10 l)
  • ošetrenie - ružové púčiky (Bellis 8 g / 10 l)
  • ošetrenie - kvet (Scala 10 g / 10 l)
  • ošetrenie - pestík do veľkosti lieskového orecha (Bellis 8 g/10 l)
  • ošetrenie - 30 dní po zbere (Bellis 8 g/10 l = proti chorobám skládok)

súprava pre 10 l aplikačnej kvapaliny/ošetrenia

Upozornenie

Prípravok na ochranu rastlín (pre neprofesionálnych používateľov). Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pri požití: ak sa necítite dobre, zavolajte Toxikologické informačné centrum alebo lekára. Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare.Obsah/obal zlikvidujte tak, že ho odnesiete na zberný dvor do sekcie nebezpečného odpadu. Obsahuje 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-ón. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Dodržiavajte návod na použitie, aby ste predišli rizikám pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Škodlivý pri požití. Spôsobuje vážne podráždenie očí.Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ