Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Riedidlá, rozpúšťadlá  >  Proxim Čpavková voda amoniak, roztok 24-25% technický 900 g
Ponúkame iba tovar skladom

Proxim Čpavková voda amoniak, roztok 24-25% technický 900 g

-16%

Proxim Čpavková voda amoniak, roztok 24-25% technický 900 g
Naša cena
2.26 EUR s DPH 
Ušetríte 0.42 EUR (16%)
Cena pred slevou
2.68 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 2.26 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:66183
EAN:8594019366438
Značka:Proxim  (web)
Proxim
Popis produktu
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie

Na čistenie, leptanie a iné technické účely.

Upozornenie

Skladovanie: Skladujte v pôvodnom, tesne uzavretom obale na chladnom mieste pri maximálnej teplote 25 °C. Nežiaduce zvyšky odovzdajte do zberu nebezpečného odpadu. Prázdne obaly sa môžu po opláchnutí vodou zbierať na recykláciu. Obal nespáľte!

Bezpečnosť
Pri manipulácii s čpavkovou vodou sa musia používať ochranné okuliare a gumené rukavice. Je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po práci sa dôkladne umyte mydlom a vodou a vysušenú pokožku ošetrite reparačným krémom.

Prvá pomoc
V prípade zasiahnutia očí vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu 15 minút, ak sú očné viečka otvorené. V prípade kontaktu s pokožkou odstráňte kontaminovaný odev a umyte pokožku veľkým množstvom vody a mydla. Pri náhodnom požití okamžite vypláchnite ústa a vypite asi pol litra vody. Nevyvolávajte vracanie. Pri vdýchnutí preneste postihnutého na čerstvý vzduch, zabezpečte pokoj, zabráňte podchladeniu a ďalšiemu vystaveniu. Postihnutá osoba nesmie fajčiť. Vždy vyhľadajte lekársku pomoc vo všetkých závažných prípadoch poškodenia zdravia a v prípade kontaktu s očami a náhodného požitia.

Nebezpečenstvo. Spôsobuje vážne poškodenie pokožky a očí. Vysoko toxický pre vodné organizmy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare a tvárový štít. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc, ošetrenie. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Obchod je uzamknutý.

karta bezpečnostných údajov

Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Proxim Čpavková voda amoniak, roztok 24-25% technický 900 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Na čistenie, leptanie a iné technické účely.

Upozornenie

Skladovanie: Skladujte v pôvodnom, tesne uzavretom obale na chladnom mieste pri maximálnej teplote 25 °C. Nežiaduce zvyšky odovzdajte do zberu nebezpečného odpadu. Prázdne obaly sa môžu po opláchnutí vodou zbierať na recykláciu. Obal nespáľte!

Bezpečnosť
Pri manipulácii s čpavkovou vodou sa musia používať ochranné okuliare a gumené rukavice. Je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po práci sa dôkladne umyte mydlom a vodou a vysušenú pokožku ošetrite reparačným krémom.

Prvá pomoc
V prípade zasiahnutia očí vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu 15 minút, ak sú očné viečka otvorené. V prípade kontaktu s pokožkou odstráňte kontaminovaný odev a umyte pokožku veľkým množstvom vody a mydla. Pri náhodnom požití okamžite vypláchnite ústa a vypite asi pol litra vody. Nevyvolávajte vracanie. Pri vdýchnutí preneste postihnutého na čerstvý vzduch, zabezpečte pokoj, zabráňte podchladeniu a ďalšiemu vystaveniu. Postihnutá osoba nesmie fajčiť. Vždy vyhľadajte lekársku pomoc vo všetkých závažných prípadoch poškodenia zdravia a v prípade kontaktu s očami a náhodného požitia.

Nebezpečenstvo. Spôsobuje vážne poškodenie pokožky a očí. Vysoko toxický pre vodné organizmy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare a tvárový štít. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc, ošetrenie. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Obchod je uzamknutý.

karta bezpečnostných údajov

Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ