Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Riedidlá, rozpúšťadlá  >  Labar Perchloret- yhlene Čistiace, rozpúšťacie a odmasťovací prostriedok 800 g
Ponúkame iba tovar skladom

Labar Perchloret- yhlene Čistiace, rozpúšťacie a odmasťovací prostriedok 800 g

-15%


Labar Perchloret- yhlene Čistiace, rozpúšťacie a odmasťovací prostriedok 800 g
Naša cena
4.56 EUR s DPH 
Ušetríte 0.83 EUR (15%)
Cena pred slevou
5.39 EUR s DPH
Skladom:   5-10 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 4.56 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:71027
EAN:8594027220098
Značka:Labar  (web)
Labar
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie

Úložisko
Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte len v originálnom balení. Skladujte na dobre vetranom mieste. Obal udržiavajte tesne uzavretý. Skladujte uzamknutý.

Upozornenie

Dráždi pokožku. môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. podozrenie na spôsobenie rakoviny.

Bezpečnostné upozornenie: Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné pokyny. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte požadované osobné ochranné prostriedky.

Prvá pomoc: V prípade kontaktu s pokožkou: Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku vodou. V prípade vdýchnutia: Presuňte postihnutú osobu na čerstvý vzduch a udržujte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak je vystavená účinkom alebo sa necíti dobre, zavolajte Toxikologické informačné centrum alebo lekára. V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, ak sa dajú ľahko odstrániť. Pokračujte vo vyplachovaní. V prípade požitia: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

Bezpečnostné opatrenia: Nevdychujte plyn/výpary. Používajte ochranné rukavice/oblečenie a ochranné okuliare/obličajový štít. Používajte len vonku alebo v dobre vetranom priestore. Po manipulácii dôkladne umyte mydlom a vodou. Rozsypaný materiál absorbujte, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Labar Perchloret- yhlene Čistiace, rozpúšťacie a odmasťovací prostriedok 800 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Úložisko
Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte len v originálnom balení. Skladujte na dobre vetranom mieste. Obal udržiavajte tesne uzavretý. Skladujte uzamknutý.

Upozornenie

Dráždi pokožku. môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. podozrenie na spôsobenie rakoviny.

Bezpečnostné upozornenie: Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné pokyny. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte požadované osobné ochranné prostriedky.

Prvá pomoc: V prípade kontaktu s pokožkou: Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku vodou. V prípade vdýchnutia: Presuňte postihnutú osobu na čerstvý vzduch a udržujte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak je vystavená účinkom alebo sa necíti dobre, zavolajte Toxikologické informačné centrum alebo lekára. V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, ak sa dajú ľahko odstrániť. Pokračujte vo vyplachovaní. V prípade požitia: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

Bezpečnostné opatrenia: Nevdychujte plyn/výpary. Používajte ochranné rukavice/oblečenie a ochranné okuliare/obličajový štít. Používajte len vonku alebo v dobre vetranom priestore. Po manipulácii dôkladne umyte mydlom a vodou. Rozsypaný materiál absorbujte, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Bezpečnostní list
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ