Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  odstraňovače náterov  >  Colorlak Odstraňovač starých náterov P 07 600 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Colorlak Odstraňovač starých náterov P 07 600 ml

-13%


Colorlak Odstraňovač starých náterov P 07 600 ml
Naša cena
9.71 EUR s DPH 
Ušetríte 1.45 EUR (13%)
Cena pred slevou
11.16 EUR s DPH
Skladom:   1-5 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 9.70 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:17831
EAN:8595030511920
Značka:Colorlak  (web)
Colorlak
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Odstraňovač je najlepšie nanášať štetcom alebo valčekom na väčšie súvislé plochy v minimálnej súvislej vrstve na odstraňovanú farbu. Vďaka svojej gélovej konzistencii sa veľmi ľahko nanáša a nesteká ani na zvislých plochách. Odstraňovač dobre a rýchlo rozotrite! Neodporúčame opätovne vnášať do už nanesenej vrstvy, pretože by to narušilo už prebiehajúci proces odstraňovania. V závislosti od typu farby má P 07 za následok zmäkčenie a napučanie farby v priebehu 1-5 minút a tým jej oddelenie od podkladu.

Narušený náter sa potom dá ľahko odstrániť špachtľou alebo škrabkou. Rýchlosť pôsobenia odstraňovača závisí od teploty a hrúbky odstraňovaného náteru. Odporúčaná optimálna teplota podkladu a vzduchu je 15 - 25 °C. Pri nižších teplotách sa čas pôsobenia predlžuje. Pri hrubších náteroch je potrebné proces opakovať.

Pred opätovným nanesením náteru je potrebné povrch dôkladne odmastiť (benzínom, riedidlom C 6000 a pod.). Pri kovových podkladoch je vhodné, pri drevených podkladoch je potrebné povrch obrúsiť. P 07 neobsahuje zásady ani kyseliny, čím šetrí najmä kovy, ktoré menej podliehajú korózii. Aplikácia sa odporúča vo vonkajšom prostredí alebo v dobre vetraných priestoroch. Je zakázané pracovať s otvoreným ohňom alebo vykonávať činnosti, pri ktorých vznikajú vysoké teploty. Odstraňovač môže poškodiť niektoré plasty!

Hustota: 0,96
g/cm3Obsah organického rozpúšťadla: 843 g/l
Celkový obsah prchavého organického uhlíka: 480 g/kg
Výťažnosť: 12m2 z 1 litra v závislosti od hrúbky odstraňovaného povlaku.

Upozornenie

Bezpečnostné údaje: Vysoko horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Pokyny na bezpečnú manipuláciu: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal výrobku alebo etiketu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným ohňom/horúcimi povrchmi - nefajčite. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít.

V prípade vdýchnutia: Ak je dýchanie sťažené, premiestnite postihnutú osobu na čerstvý vzduch a udržujte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie. V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. V prípade postriekania odložte odev, umyte pokožku vodou a mydlom. V prípade náhodného požitia: Vypláchnite ústa a vypite asi 0,5 l vody. Vo všetkých závažných prípadoch poškodenia zdravia vyhľadajte lekárske ošetrenie a predložte tento obal alebo etiketu.

Likvidácia: Obsah/obal zlikvidujte odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na mieste určenom obcou. Katalógové čísla: 070304, 150110.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Colorlak Odstraňovač starých náterov P 07 600 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Odstraňovač je najlepšie nanášať štetcom alebo valčekom na väčšie súvislé plochy v minimálnej súvislej vrstve na odstraňovanú farbu. Vďaka svojej gélovej konzistencii sa veľmi ľahko nanáša a nesteká ani na zvislých plochách. Odstraňovač dobre a rýchlo rozotrite! Neodporúčame opätovne vnášať do už nanesenej vrstvy, pretože by to narušilo už prebiehajúci proces odstraňovania. V závislosti od typu farby má P 07 za následok zmäkčenie a napučanie farby v priebehu 1-5 minút a tým jej oddelenie od podkladu.

Narušený náter sa potom dá ľahko odstrániť špachtľou alebo škrabkou. Rýchlosť pôsobenia odstraňovača závisí od teploty a hrúbky odstraňovaného náteru. Odporúčaná optimálna teplota podkladu a vzduchu je 15 - 25 °C. Pri nižších teplotách sa čas pôsobenia predlžuje. Pri hrubších náteroch je potrebné proces opakovať.

Pred opätovným nanesením náteru je potrebné povrch dôkladne odmastiť (benzínom, riedidlom C 6000 a pod.). Pri kovových podkladoch je vhodné, pri drevených podkladoch je potrebné povrch obrúsiť. P 07 neobsahuje zásady ani kyseliny, čím šetrí najmä kovy, ktoré menej podliehajú korózii. Aplikácia sa odporúča vo vonkajšom prostredí alebo v dobre vetraných priestoroch. Je zakázané pracovať s otvoreným ohňom alebo vykonávať činnosti, pri ktorých vznikajú vysoké teploty. Odstraňovač môže poškodiť niektoré plasty!

Hustota: 0,96
g/cm3Obsah organického rozpúšťadla: 843 g/l
Celkový obsah prchavého organického uhlíka: 480 g/kg
Výťažnosť: 12m2 z 1 litra v závislosti od hrúbky odstraňovaného povlaku.

Upozornenie

Bezpečnostné údaje: Vysoko horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Pokyny na bezpečnú manipuláciu: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal výrobku alebo etiketu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným ohňom/horúcimi povrchmi - nefajčite. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít.

V prípade vdýchnutia: Ak je dýchanie sťažené, premiestnite postihnutú osobu na čerstvý vzduch a udržujte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie. V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. V prípade postriekania odložte odev, umyte pokožku vodou a mydlom. V prípade náhodného požitia: Vypláchnite ústa a vypite asi 0,5 l vody. Vo všetkých závažných prípadoch poškodenia zdravia vyhľadajte lekárske ošetrenie a predložte tento obal alebo etiketu.

Likvidácia: Obsah/obal zlikvidujte odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na mieste určenom obcou. Katalógové čísla: 070304, 150110.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ